Jussi Mälkiäs Meriaura har en flotta på femton fartyg i trafik.

Det stegvisa införandet av hårdare miljökrav med en snäv tidtabell kommer att vara svårt för rederierna att klara av, menar Jussi Mälkiä, VD för Meriaura. Han säger att det bästa vore att genast göra en omfattande helhetslösning.

Text och Foto: Marcus Prest

Jussi Mälkiä, VD för det familjeägda havstransportbolaget Meriaura, driver en verksamhet som ständigt varit intresserat av att sköta sina uppgifter miljömedvetet och miljövänligt. Mälkiä säger att införandet av det kommande svaveldirektivet inte är resultatet av en väl genomtänkt plan. Han säger att direktivet hotar att få exakt motsatt effekt mot vad den generella avsikten inom EU är gällande transporter, det vill säga att direktivet kan komma att öka lastbilstrafiken istället för att flytta över landsvägstransporter till havet.
– Det som behövs är en holistisk lösning där man har tid att ta i beaktande det totala utsläppet från trafiken och försöker bygga om existerande fartyg och helt nya fartyg så att de fungerar även med framtida miljökrav, säger Mälkiä.
– Att anpassa fartygen till först svavelrestriktionerna, sedan de kommande kväverestriktionerna och sedan efter det till växthusgasrestriktioner är varken ekonomiskt sunt eller hållbart.

Höjda kostnader

Mälkiä säger att man slösade bort en massa tid på att slåss om svaveldirektiven ska bli av eller inte, när det hela tiden var klart att de kommer att införas. Nu är det också bestämt att direktiven kommer att införas i Östersjön och Engelska kanalen från och med januari 2015 och i resten av Europa år 2020. Inom branschen förutspådde man först att de nya direktiven skulle höja transportkostnaderna i Östersjön med upp till 30–50 procent. Nu är tongångarna aningen lugnare och man uppskattar höjningen till 10–20 procent (källa Helsingin Sanomat), vilket ändå är en avsevärd kostnadshöjning.

Som det ser ut just nu har rederierna enligt Mälkiä haft alldeles för lite tid på sig att göra omställningar. Den existerande reningsteknologin med svaveltvätt fungerar inte. Det finns heller ingen infrastruktur för gasdrift, det går inte att göra nya fartygsinvesteringar tillräckligt snabbt och biooljor och alternativa oljor räcker inte till för alla.
– Det betyder att rederierna måste driva sina fartyg på dyrare dieselolja, vilket är huvudorsaken till de höjda transportkostnaderna.

Miljötänkande

Mälkiäs bolag Meriaura har däremot vidtagit mått och steg, dessutom är Mälkiä själv intresserad av att utveckla verksamheten i en så miljövänlig riktning som möjligt (bara som en parentes kan nämnas att Meriaura förfogar över en procent av Finlands elbilar, det vill säga fem stycken – vilket säger något om företagets miljötänkande och det nationella dito). Meriauras största satsning är Ecocoaster – byggandet av en helt ny fartygstyp som kommer att vara väldigt nära att halvera bränsleförbrukningen till sjöss. Ecocoaster ska drivas med bioolja som produceras av Meriaura Group.
– Som det ser ut nu blir Ecocoaster den överlägset mest energisnåla fartygstypen med isklass. Det åstadkommer vi delvis genom en bättre skrovkonstruktion och genom hybridteknologi i driftsystemet. Vi ska använda en liten huvudmaskin som går på biobränsle vid normaldrift. För att klara av att segla genom is ansluts generatorer till drivaxeln. Men huvudpoängen är att köra med lägre effekt till sjöss, vilket i praktiken också betyder lägre fart.

Lägre fart till sjöss förutsätter att hamnlogistiken förbättras. Just nu ligger Meriauras fartyg 45 procent av tiden i hamn, och 55 procent till havs. Vad som skulle behövas är en förändring där man fick ner hamntiden till 20 procent och tiden till havs upp till 80 procent. En del av detta kunde åstadkommas genom att man inte behövde gå med full maskin ute på havet för att sedan ställa sig i kö i hamnen. I hamnen gäller first in, first served.
– Man borde hitta ett sätt att göra kösystemet bättre. Och man borde också kunna jobba dygnet runt sju dagar i veckan med av- och ilastning för att korta köerna. Eller alternativt ha större kapacitet i hamnen så att man kunde betjäna flera fartyg på samma gång.

Meriauras fartyg seglar i Östersjön och norra Europa. Bolagets femton fartyg rör sig mellan de stora hamnarna som fungerar som centraler för den globala frakttrafiken, och besöker årligen i stort sett alla betydande hamnar i Bottenhavet – det vill säga mindre hamnar som förser nationella marknader med produkter och sköter exporten av lokala produkter. Bolaget sysslar också mycket med specialtransporter som transporten av komponenterna i vindkraftverk – en bransch som knappt vaknat till liv i Finland ännu. Meriauras fartyg fraktar cirka två miljoner ton varor om året.

Ryska utmaningar

I den omedelbart förestående framtiden när exploateringen av Arktis kommer igång blir transporter på Ishavet viktiga. Det kommer att ge hamnarna i norr, bland annat ryska ishavshamnar, en ny roll och betydelse. Meriaura försöker etablera samarbete med Ryssland för att vara en del av den framtida transportmarknaden.
– Men det har sina utmaningar att jobba med och i Ryssland. Främst den osäkra lagstiftningen, oberäkneligheten i förändringar och byråkratin.