Heidi Hietala koordinerar Åbo Akademis hundraårskampanj.

Åbo Akademi fyller hundra år 2018, men uppladdningen inför det har redan börjat i form av en medelinsamlingskampanj. Förutom att samla pengar vill man vid Åbo Akademi engagera människor som är beredda att visa sitt stöd för akademin.

Text & foto: Nicklas Hägen

Åbo Akademi har påbörjat en medelinsamlingskampanj som officiellt lanseras den 22 maj. Kampanjen ingår som en del av uppladdningen inför Åbo Akademis hundraårsjubileum, ÅA 100, som kommer att pågå under år 2018.
– Det är vanligt att universitet samlar donationer i samband med jubileum.

Donationen kan ses som en jubileumsgåva för att stöda svenskspråkig undervisning och internationellt högklassig forskning, säger Heidi Hietala, koordinator för Åbo Akademis hundraårskampanj.

Rektor Mikko Hupa är ansvarig för jubileumsinsamlingen och han skulle gärna se att speciellt andelen företagsdonationer ökar.
– Åbo Akademi har starka forskningsmiljöer och en lång erfarenhet av framgångsrikt forskningssamarbete med näringslivet, där företag kan ta del av vår kunskap och våra viktiga, också internationella, nätverk, säger Hupa.

– Både studerande och företag har uppskattat gästföreläsningar och examensarbeten. Studerande som utexamineras från Åbo Akademi uppskattas på arbetsmarknaden som språkkunniga personer som ofta har en bredare syn på olika frågor tack vare sin mångvetenskapliga universitetsbakgrund.

Universitetsutbildning och forskning har av tradition finansierats med skattemedel, men framtiden är oviss och den allt större konkurrensutsättningen av den statlig finansieringen gör långsiktig planering svår. I Norden är vi enligt Hietala av tradition bra på att donera pengar, men universiteten har sällan varit ett mål för donationerna.
– Jag tror att viljan att donera finns där. Universiteten har bara inte varit så aktiva med att fråga, säger Hietala.

En bra start på kampanjen

Kampanjen har onekligen inletts bra, med en stordonation på fyra miljoner euro av Svenska kulturfonden och en på en miljon euro av Stiftelsen Tre Smeder. Det givna målet är en så stor summa som möjligt medan statens löfte om motfinansiering är i kraft till och med den 30 juni 2017, men medelinsamlingen fortsätter som ett kontinuerligt arbete också efter det. Precis som i alumniverksamheten överlag är en aspekt av medelinsamlingen att hålla kontakten med människor utanför universitetet.

Den kan sedan utmynna i en donation eller inte.
– Var fjärde privatperson som deltog i den förra medelinsamlingen donerade över tusen euro. Det resulterade i stora summor, vilket akademin gladde sig över. Samtidigt hade vi förhållandevis få donatorer och denna gång ska vi vara aktivare, säger Hietala.
– I längden vill vi engagera och bibehålla kontakten med fler människor som vill stöda Åbo Akademi och är beredda att visa det – också genom små donationer.

Alla donatorer har möjlighet att få sina namn publicerade på webben och i en kommande donationspublikation. Avsikten är att uppmärksamma donatorerna på flera olika sätt.

Donationer får styras

I den förra medelinsamlingskampanjen 2009–2011 gick alla medel till universitetens grundkapital, varifrån man använder avkastningen. Den här gången får donationer som är större än 10 000 euro riktas. Stordonatorer får med andra ord välja vilket utbildningsområde de donerade pengarna ska gå till. Statens motfinansiering går precis som förra gången till grundkapitalet.
– Tidigare avkastningsmedel från donationerna har använts för att stöda forskare i forskarskolan och doktorandnätverken, säger Hietala.

De donationer som inte riktas går till den nygrundade ÅA 100-årsfonden för utbildning och forskning. Möjliga användningsändamål är enligt Mikko Hupa exempelvis att modernisera undervisningsmiljöerna och forskningsinfrastrukturen och att på andra sätt främja förutsättningarna för forskning och undervisning.
– En donation till vår jubileumsinsamling är en investering i våra studerande och forskare, säger Hupa.

Mera information om medelinsamlingen finns på www.abo.fi/donera.