”Den pågående klimatförändringen utgör ett av de största hoten mot mänskligheten. Omedelbara åtgärder behövs på alla nivåer och utbildningsväsendet har möjlighet att spela en nyckelroll i kampen mot klimatförändringen. Medvetenhet om ungdomars syn på fenomenet bör utgöra en utgångspunkt i undervisningen och i dess utveckling”.

Text: Ari Nykvist

 

SÅ INLEDER PeD Linda Degerman från Åbo Akademi i Vasa sin avhandling Elever och klimatförändringen. En enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare.

I avhandlingen undersöks rikssvenska och finlandssvenska skolungdomars syn på klimatförändring och skillnader till exempel i personlig handlingsberedskap då det gäller att göra något för att påverka klimatförändringen. I avhandlingen ingår bland annat en enkät med 425 finlandssvenska och 352 rikssvenska elever.

De svenska eleverna hade enligt enkäten bättre kunskaper om klimatförändringen än de finlandssvenska.

Naturvetenskapligt korrekta och inkorrekta uppfattningar existerade ändå jämsides hos både de finlandssvenska och de svenska eleverna. Majoriteten av eleverna ansåg att klimatförändringen är ett problem och de upplevde att klimatförändringen är ett skadligt fenomen och oroade sig för följderna.

– En liten andel elever, speciellt finlandssvenska pojkar, ansåg att klimathotet är överdrivet och att de själva inte kommer att påverkas. Handlingsberedskapen var lika låg bland de finlandssvenska och de svenska eleverna. Flickorna var däremot tydligt mer beredda att agera än pojkarna.

Ju mer intresserade eleverna var av miljöfrågor och/eller ju starkare de upplevde att klimatförändringen är problematisk, desto mer beredda var de beredda att vidta åtgärder, säger Linda Degerman.

Resultaten av hennes kvantitativa och tvärvetenskapliga undersökning visade att både de finlandssvenska och de svenska eleverna har flera missuppfattningar om klimatförändringen och oroväckande brister i kunskaperna om följderna. Eleverna är dessutom endast beredda att vidta åtgärder som inte påverka deras livskvalitet negativt.

– Det är ändå hoppingivande att intresse för miljöfrågor och egna attityder ökar elevernas handlingsberedskap. Kunskaper, attityder och handlingsberedskap påverkar varandra och är viktiga komponenter i handlingskompetens.

För att utforma undervisningen på bästa möjliga sätt behöver lärare och lärarutbildare vara medvetna om elevernas syn på klimatförändringen och faktorer som påverkar den. Linda Degermans resultat är också tänkta att utgöra en grund i det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Det är mycket viktigt att utveckla undervisningen om klimatförändringen på alla utbildningsnivåer så att dagens ungdom, morgondagens beslutsfattare, får chansen att växa till handlingskompetenta medborgare med vilja och kunskaper att agera för en hållbar framtid, säger Degerman.
Linda Degermans avhandling kan läsas här.