Det nya mobilitetsprogrammet ska öka universitetets samhällskontakter och ge personalen nya idéer och inspiration från andra arbetsplatser.

Text & foto: Mia Henriksson

 

FRAMÖVER SKA Åbo Akademis personal få möjlighet att se mera av andra arbetsplatser. Från och med hösten 2017 inleds ett personalmobilitetsprogram enligt modell från Sverige. Tanken är att personalen ska få ny kunskap och nya forskningsuppslag, och få en möjlighet att dela med sig av sin egen kunskap och expertis, genom att jobba i en annan organisation eller företag.

Anna-Karin Tötterman vid enheten för planering och utveckling vid Åbo Akademi koordinerar det nya mobilitetsprogrammet. Programmet går ut på att en anställd vid Åbo Akademi under ungefär ett halvår arbetar cirka en dag i veckan på en annan arbetsplats med arbetsuppgifter som relaterar till dem som personen har vid Åbo Akademi.

– Det här är en så pass lång tid att man förväntas hinna bygga upp ett nätverk, ta del av ny kunskap och ge av sin egen expertis till den andra organisationen. Att bygga upp ett fruktbart samarbete mellan Åbo Akademi och samhället i stort är en viktig förutsättning för vår kontinuerliga verksamhetsutveckling. Detta mobilitetsprogram är ett sätt att strukturera upp vår samverkan med omvärlden och programmet ger oss en möjlighet att påvisa vår impact eller genomslagskraft, säger Tötterman.

Akademin står för lönen

Personen är fortsättningsvis anställd av Åbo Akademi som också står för lönen till hundra procent. Av den andra arbetsplatsen förväntas att den erbjuder en mentor på rätt nivå i organisationen och att man är villig att delta i enkäter och annan typ av uppföljning som görs för att samla in erfarenheter av mobilitetsprogrammet.

Varför behövs mobilitetsprogrammet?
– En av universitetets lagstadgade uppgifter är att nå ut i samhället med vår expertis. Det här är ett sätt. Dessutom får man ny kunskap och nya erfarenheter av att jobba annanstans, det här kan ge nya tankar, inspiration och innovationer som kan gagna såväl Åbo Akademi, som samhället i stort. Mobilitetsprogrammet kan också bidra till att utveckla våra utbildningar till att bli än mer samhällsrelevanta.

Tötterman berättar att Åbo Akademi sedan början av året är med i det så kallade KLOSS-nätverket i Sverige. KLOSS står för ”kunskap och lärande om strategisk samverkan”. I nätverket samlas lärosäten kring samverkan med näringsliv och samhället i stort. Vicerektor Niklas Sandler är Åbo Akademis kontaktperson i KLOSS och det är han som tagit idén om personalmobilitet från KLOSS till Åbo Akademi.

– I Sverige har mobilitetsprogrammet riktat sig till forskare och lärare, vi tänkte öppna upp det också för administrativ personal. Vi strävar efter att stärka kvaliteten på Åbo Akademis verksamhet som helhet genom att föra en aktivare dialog med samhället och näringslivet, säger Tötterman.

Var ska Åbo Akademis personal jobba?
– Det kan vara var som helst. Man kan själv komma med förslag eller så försöker vi som koordinerar programmet hitta lämpliga arbetsplatser. Särskilt forskarna tror jag att har egna idéer och kontakter som de kan utnyttja. Av praktiska och ekonomiska skäl handlar det säkert i stor mån om företag och organisationer i Åbo- och Vasaregionen, men visst kan det också vara till exempel utomlands.

Intresse finns

Tötterman deltog i företagsfestivalen SHIFT som arrangerades i Åbo i slutet av maj, för att presentera personalmobilitetsprogrammet för företag.

– Konceptet väckte intresse. Bland annat var det ett företag i hälsovårdssektorn som genast önskade en till två forskare för ett projekt. Vi söker kontinuerligt företag och organisationer som vill delta i programmet, det är bara att ta kontakt om intresse finns.

Mervärdet för forskaren är att få se hur forskningen tillämpas i praktiken, och också få tips och idéer om vilka behov som finns av ny forskning och innovationer – man hoppas på ett fruktbart samarbete och kunskapsdelning mellan forskarna och samhället.

– Vi ska komma ihåg att det här är ett samarbete som båda parter ska ha nytta av och båda parter ska hålla sin integritet. Det är också viktigt att den som deltar i programmet ges tid att förbereda sig och särskilt efteråt få reflektera över vad den lärt sig och hur den kunskapen kunde komma till nytta i det egna arbetet vid Åbo Akademi, säger Tötterman.

Under hösten genomförs en ansökningsrunda där personalen vid Åbo Akademi får visa sitt intresse för att delta i mobilitetsprogrammet. Hur många som antas är ännu inte fastställt.
Mera information: www.abo.fi/collaborationandimpact.