Text: Marcus Prest

Paulina Kaivo-oja är en av energitekniklinjens hittills fyra utexaminerade magistrar, och den enda av dem som inte jobbar på Wärtsilä. Innan hon avlade magisterexamen var hon färdig miljöingenjör från Yrkeshögskolan Novia. Hennes diplomarbete behandlade bland annat utvecklandet av uppförandekoden för vindkraftsbranschen i Finland.

Nu jobbar hon halvtid som projektforskare vid Novias forsknings- och utvecklingsenhet med vindkraftprojekt och halvtid som administratör och kontaktperson för det svenska vindkraftsföretaget Vindin som satt igång sju olika vindkraftsprojekt i Finland. Det projekt som kommit längst finns i Svalskulla, Närpes och är inne i byggfasen.

– Vindförhållandena i Närpes och Sydösterbotten är tillräckligt gynnsamma för att det ska löna sig att planera vindkraftsparker. Den park som nu byggs i Närpes är Vindin:s första park i Finland och kommer att bestå av fem möllor med 3,075 megawatts output per mölla. Elektriciteten körs direkt in i regionnätet, säger Paulina Kaivo-oja.

Paulina Kaivo-oja

Paulina Kaivo-oja

Den administrativa delen, som Kaivo-oja jobbar med innefattar ett komplex av olika uppgifter. Men en stor del av tiden går åt till att administrera alla de markägaravtal som tecknats med alla markägare som arrenderar ut sina ägor för etablering av vindkraftsparker.  Förutom upphandlingen och uppförandet av turbiner inkluderar etableringen av en vindpark att man måste bygga vägar in på området. Vidare ska entreprenörer som kan ordna stråk för kraftkablarna organiseras.

– Jobbet är varierande och nytt för mig. Jag är ofta i kontakt med olika myndigheter. Det hela tar en hel del tid eftersom dylika projekt ännu inte gjorts i någon större utsträckning i Finland. Myndigheterna har ännu inte själva svaren på alla frågor.

Frågor som uppstår kring vindkraftverken handlar mestadels om ljudets spridning, skuggor från rotorn och hur de samverkar med fågellivet. Baserat på ett flertal studier har myndigheterna tagit fram riktlinjer och regelverk som värnar om att minimera påverkan på människa och natur. Dessa är grundläggande att följa när man utvecklar vindkraft och för att få tillstånd att bygga.

– Ljud och skuggor behandlades också i viss mån i mitt diplomarbete.

Yrkesakademin i Närpes kommer i höst att köra igång en vindkraftslinje för att tillmötesgå det kommande behovet av servicepersonal för möllorna. Av de sju projekten kommer vindkraftsparken i Svalskulla, åtminstone i planeringsskedet, att vara det minsta. Alla andra parker kommer att ha fler än fem möllor. Erhåller dessa projekt alla de tillstånd som krävs i tid så kommer de sannolikt att uppföras.