Professorsinstallation 28 februari, kl 18 i Gamla Akademihusets Solennitetssal, Rothoviusgatan 2, Åbo

Bobacka_Johan

Johan Bobacka

Johan Bobacka är född i Larsmo den 14 mars 1962 och tog studenten vid Jakobstads Gymnasium år 1981. Han blev diplomingenjör år 1988 vid Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi. Därpå följde teknologie licentiatexamen år 1991 och teknologie doktorsexamen år 1993. Doktorsavhandlingen hade titeln: Electrochemical characteristics of poly(3-octylthiophene) film electrodes.
Bobacka bedriver en aktiv forskning kring kemiska sensorer, jonselektiva elektroder och elektriskt ledande polymerer med över 120 internationella peer-review publikationer. Bobacka har erhållit forskningsfinansiering för cirka två miljoner euro främst från Tekes, Finlands Akademi, EU och direkt företagsfinansiering.
Professor Bobacka har hittills handlett 31 diplom- och pro gradu-arbeten, två licentiatarbeten och tio doktorander. Han har även fungerat som förgranskare för artiklar i nästan 40 vetenskapliga journaler.
Bobackas installationsföreläsning går under rubriken ”Pappersbaserade sensorer – en ny trend inom analytisk kemi”.

Lindström_fix

Mikael Lindström

Mikael Lindström är född i Åbo den 15 november 1955 och tog studenten vid Svenska klassiska lyceum i Åbo år 1974. Han blev filosofie magister år 1980 vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Därpå följde filosofie licentiatexamen år 1981 och filosofie doktorsexamen år 1984. Doktorsavhandlingen hade titeln: On Schwartz convergence spaces and spaces of continuous linear mappings.
Lindström bedriver en aktiv forskning kring operatorteori, teorin för analytiska funktioner och funktionsalanalys. Mera specifikt kan man säga att han i sin forskning undersöker kompositionsoperatorer mellan rum av analytiska funktioner. Lindström har publicerat cirka 75 artiklar i internationella refereegranskade tidskrifter. Han är medlem av redaktionen för Mathematica Scandinavica. Lindström har främst erhållit forskningsfinansiering från Finlands Akademi samt från inhemska och utländska stiftelser.
Professor Lindström har hittills handlett 25 pro gradu-arbeten, och fem doktorsavhandlingar. För närvarande handleder han även fyra doktorander. Han har även fungerat som förgranskare för artiklar i nästan 40 vetenskapliga journaler.
Lindströms installationsföreläsning går under rubriken ”Oväntad nytta av mate­matik”.