Glen Grant

Ryssland har länge varit berett på att ingripa i Ukraina. Väst måste konsolidera sig snabbt, menar Glen Grant.

Text: Marcus Prest

Glen Grant, försvars- och säkerhetskonsult säger att Ryssland planerat ockupationen av Krim under en längre tid. Han anser också att NATO ännu är extremt relevant.

Är det korrekt att anta att den ryska ockupationen av Krim har planerats länge?

Man måste ha planerat i åratal eftersom det krävs väldigt mycket tid att samla ihop alla de delar vi nu ser uppträda. Men samtidigt antyder dysfunktionaliteten i helheten att jag misstänker att en del av planen improviserades fram i sista minuten. Befälskedjan och insatsreglerna har helt tydligt inte övats. De ryska soldaterna ser ut att vara dåligt övade och som om de inte visste vad de håller på med.

Vad får dig att beskriva helheten som dysfunktionell?

– Officerarna och manskapet har ingen klar plan. Det finns ingen klar samordning för hela området där operationerna pågår. I ett av VICE-TVklippen ser man en soldat bli konfronterad av en reporter. Det är tydligt att den ryska soldaten inte har några klara instruktioner om hur han ska svara eller reagera på frågor så han lämnar helt enkelt sin post och ger sig av för att fråga om instruktioner. Man ser också pansarfordon parkerade längs med vägarna i Krim och det är uppenbart att besättningarna saknar instruktioner om vad de ska göra näst. Som ledare tycker jag mig se att organisationen inte är av första klass.

– Man kan också se att soldaterna inte rör sig koordinerat militäriskt. De ser mer ut som ett hemvärn eller som soldater som tränat en del med vapen men inte mycket annat. Men de är ryska soldater och inte hemvärn – vilket betyder att deras träning varit begränsad eftersom resultatet ser ut som det gör.

Vad är det mest sannolika scenariot som kunde få situationen att eskalera till ett öppet krig?

– Det största problemet är om sanktionerna är svaga, då är det möjligt att Ukraina tvingas agera för att behålla sin självaktning, eller att de helt enkelt är tvungna att göra något åt de ryska trupperna. Tyvärr ser det ut som att det kommer att gå på det sättet.

Vilka är nyckelegenskaperna hos de ryska trupperna i Krim?

– Markstyrkornas antal i soldater och mängden utrustning. De har helikoptrar och flygplan tillgängliga men jag har inte sett några tecken på samordnad träning. Det här beror på att styrkorna som ockuperar Krim är ihopsamlade från många olika platser. Ryssarna har inte klarat av att mobilisera en koherent enhet större än en brigad vilket är ett klart tecken på dålig kvalitet både på ledarskapet och på träningen.

Vilka är de ukrainska väpnade styrkornas mest välfungerande delar?

– Det vet jag inte eftersom man hållit tyst om dem. Men de trupper man har använt i internationella operationer har inte varit dåliga och jag är säker på att de är av bättre mänskligt material än ryssarna. Och deras moral är bättre eftersom de kämpar för sitt hemland i sitt hemland.

Vad menar du med att de ukrainska soldaterna är av ”bättre mänskligt material” än de ryska?

– Jag ser det omedelbart med både mina officers- och tränarögon. De ryska specialtrupperna är bra, de har också alltid varit mycket bra, det är dit pengarna har gått och de har stridserfarenhet. De rör sig målinriktat och har en klar kod för hur de ska uppträda.

– Men den vanliga ryska armén är bara skräp. Soldaterna ser ut som potatissäckar. Det betyder inte att det skulle vara något fel på människorna, men det betyder att de inte övat, inte har klara order, inte vet vad som förväntas av dem överlag och att de är underställda ett dåligt ledarskap.

Vilka är de ukrainska väpnade styrkornas huvudsakliga svagheter?

– Förråd, ammunition och bristen på träning.

Tror du att den ukrainska militära befälsstrukturen är intakt?

– Ja, men svårt försvagad på grund av att man avsatt försvarsmaktens befälhavare Zamana och vice befälhavaren Kabanenko – som var en av de drivande reformerarna av försvarsmakten. Det finns ett klart problem i befälsstrukturen och i kommunikationen mellan enheterna. Men jag skulle ändå inte undervärdera deras förmåga att anpassa sig. De är modiga soldater och kommer att göra sin plikt som de alltid gjort.

Vad skulle hända i de inledande faserna av ett öppet krig?

– Det vet bara Gud.

Vad innebär den ryska ockupationen av Krim för NATO?

– Den visar klart och tydligt att NATO fortfarande är extremt relevant och oundgängligt i dagens värld. Ockupationen betyder också att NATO måste skärpa sig och att kravet på en försvarsbudget på två procent inte bara är en nätt siffra utan vitalt. Ockupationen visar också på det klart moraliskt rättmätiga i den tidigare expansionen och behovet av att få med Finland, Sverige, Georgien, Serbien, Montenegro och Ukraina, kanske även Israel – så fort som möjligt. Jag skulle heller inte räkna bort möjligheten att inkludera Chile, Nya Zeeland och Australien som associerade medlemmar. Väst måste konsolidera sig, och det snabbt.

Vad skulle ett öppet krig mellan Ukraina och Ryssland betyda för NATO? Skulle det tvinga NATO att involveras?

– Omöjligt att säga. Krig går aldrig som de ska och slutar aldrig när de borde.

Glen Grant har jobbat 35 år som officer i brittiska armén. Han var brittisk militärattaché i Helsingfors 1998–2002. Under de senaste åren har han jobbat som civil försvarskonsult betald av USA, främst för att reformera de östeuropeiska försvarsmakterna. Han har även jobbat i Kiev.